TRANSPARÈNCIA

Fundació Estany és una entitat sense ànim de lucre que, per la seva naturalesa, tenim un comrpomís amb la societat i sobretot amb les persones a qui donem suport. Per això, per ser coherents amb els nostres valors i per donar compliment a les obligacions que estableix la Llei 19/2014 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem l'abast de tothom la informació sobre la gestió de la fundació.