COL·LABORA

Necessitem el suport i col·laboració de particulars, empreses i institucions per continuar treballant per aquests objectius. Cada aportació, per petita que sigui, és una gran ajuda per la Fundació i repercuteix directament a les persones que atenem. Les formes de col·laboració poden ser de moltes maneres i adaptades a cada situació només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través de info@fundacioestany.cat


Amics i amigues de Fundació Estany


 Comissió creada arrel de la dissolució d’APRODIPS, per fomentar la participació activa de les persones en el funcionament de l’entitat, adreçada a persones amb i sense discapacitat, famílies, professionals, persones voluntàries i persones sensibilitzades en aquest àmbit. Per ser amic i amiga de Fundació Estany no cal pagar cap quota, només cal tenir ganes de formar part d’aquesta organització i una actitud positiva per realitzar aportacions que millorin el funcionament de l’entitat i dels seus serveis així com per mantenir-la adaptada a les necessitats presents i futures.


Voluntariat


Considerem que el volutariat té un paper molt concret dins la nostra entitat que és complementari al treball professional (en cap cas el substitueix) i aporta una altra visió del treball realitzat. Per això Fundació Estany disposa d’un Pla de Voluntariat on es contemplen diferents formes de realitzar accions de voluntariat dins l’entitat.
Les formes de voluntariat poden ser molt diverses en funció de la disponibilitat i objectius de la persona voluntària així com eel tipus de servei o projecte.


Donacions i ajudes econòmiques o “en espècie”


Les aportacions econòmiques o “en espècie”, ja siguin puntuals o periòdiques, són fonamentals per garantir la continuïtat de la nostra tasca.
FUNDACIÓ ESTANY està acollida a la Llei 49/2002, això suposa que totes les persones i entitats jurídiques que realitzin aportacions o donacions podran gaudir d’uns incentius fiscals.

BUTLLETA DE COL·LABORACIÓ
Les aportacions o donacions a la Fundació, són deduïbles fiscalment segons regula la Llei de Mecenatge. Indiqui’ns si desitja rebre un justificant de la seva donació:
SÍ vull rebre un justificant de la donació
NO vull rebre un justificant de la donació
APORTACIÓ UNICA DE
Transferència bancària:
· La Caixa: 2100 0023 43 0200540145
· Bancaixa: 2077 1389 13 1100141983
APORTACIÓ ECONÒMICA ANUAL
Vull aportar a l'any una quantitat de 50 EUROS
Vull aportar a l'any una quantitat de 100 EUROS
Vull aportar a l'any una ALTRA QUANTITATAUTORITZACIÓ: Sr. Director/a descompti amb càrrec a la meva llibreta/el meu compte, els rebuts anuals de la meva donació, a nom de la Fundació privada per a disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l’Estany, per la quantitat abans esmentada.

Aquest compromís quedarà extingit en el moment que el sotasignant així ho decideixi. La Fundació garanteix el dret a la seguretat i a la confidencialitat de les dades facilitades per vostè. Aquestes, únicament seran d’ús exclusiu per la Fundació pel compliment de la present sol·licitud, així com rebre informació de les activitats de la Fundació.